KRUNGSRI LEASING

บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด

ตั้งอยู่ที่ อาคารกรุงศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ชั้น 14 เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

อีเมล : info@krungsrileasing.com
โทรศัพท์ : (622) 208-2300
แฟกซ์ : (622) 208-2274
หากสนใจร่วมงานกับเรา ส่งประวัติมาที่ : hr@krungsrileasing.com