KRUNGSRI LEASING

ลีสซิ่ง / เช่าซื้อ

การเช่าแบบลีสซิ่ง (Financial Lease)

การเช่าซื้อ (Hire Purchase)

การขายและเช่า/เช่าซื้อกลับ (Sale and Lease Back/Hire Purchase Back)

ประโยชน์ของการใช้บริการ ลีสซิ่ง / เช่าซื้อ

ข้อแตกต่างระหว่าง ลีสซิ่ง / เช่าซื้อ