KRUNGSRI LEASING

ลีสซิ่ง / เช่าซื้อ

การเช่าแบบลีสซิ่ง (Financial Lease)

  • เป็นการเช่าทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อครบสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิ์เลือกซื้อทรัพย์สินในราคาที่ตกลงกันไว้ (Option price / Residual value) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า หรือ ต่ออายุ
    สัญญาเช่า ตามที่บริษัทพิจารณา
  • เหมาะสำหรับ นิติบุคคลที่ต้องการได้รับประโยชน์ทางภาษี จากการนำค่าเช่าที่ผ่อนชำระ ไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ทั้งจำนวน

การเช่าซื้อ (Hire Purchase)

  • เป็นการเช่าซื้อทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อครบสัญญาเช่าซื้อ กรรมสิทธิ์จะถูกโอนไปยังผู้เช่าซื้อโดยอัตโนมัติ
  • เหมาะสำหรับ นิติบุคคลที่ต้องการระบุผู้เช่าซื้อเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สิน ในเล่มทะเบียนระหว่างการเช่าซื้อ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง, ขนส่ง ฯลฯ หรือธุรกิจที่ต้องการผ่อนชำระในระยะเวลา 1-5 ปี

การขายและเช่า/เช่าซื้อกลับ (Sale and Lease Back/Hire Purchase Back)

  • เป็นการที่ผู้เช่า/เช่าซื้อ นำทรัพย์สินที่ตนเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และปลอดภาระ มาขายให้แก่กรุงศรีลีสซิ่ง และทำการเช่า/เช่าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวกลับไปเพื่อใช้ประโยชน์ในธุรกิจต่อไป
  • เหมาะสำหรับ นิติบุคคลที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ หรือกรณีที่ลูกค้าได้ลงทุนซื้อทรัพย์สินด้วยเงินสดไปก่อน แล้วจึงนำมาขอสินเชื่อกับ
    กรุงศรีลีสซิ่ง

ประโยชน์ของการใช้บริการ ลีสซิ่ง / เช่าซื้อ

ประโยชน์
ลีสซิ่ง
เช่าซื้อ
เงินกู้ยืม
ไม่ต้องลงทุนซื้อทรัพย์สินด้วยเงินก้อน
ค่าเช่าคงที่ตลอดอายุสัญญา
ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันเพิ่มเติม
ไม่ต้องจำนองทรัพย์สิน
ทรัพย์สินสามารถตั้งอยู่บนที่ดินที่จดจำนองกับธนาคารอื่นได้
สำรองวงเงินสินเชื่อธนาคาร เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
สัดส่วนการให้สินเชื่อสูงถึง 100% ของราคาทรัพย์สิน
ขายทรัพย์สินที่ปลอดภาระและเช่ากลับไปใช้ เพื่อให้ได้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่า
สามารถนำทะเบียนทรัพย์สินไปขอจัดลำดับชั้นกับหน่วยงานราชการได้

ข้อแตกต่างระหว่าง ลีสซิ่ง / เช่าซื้อ

ประเภท
ลีสซิ่ง
เช่าซื้อ
วัตถุประสงค์
เพื่อเช่าสำหรับใช้งานระยะยาว
เพื่อเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เมื่อสิ้นสุดสัญญา
แล้วแต่เงื่อนไขในสัญญา (เป็นเจ้าของ, เช่าต่อ, คืนทรัพย์สิน)
เป็นเจ้าของทันที
ระยะการผ่อนชำระ
3 – 5 ปี
1 – 5 ปี
สัดส่วนการให้สินเชื่อ
70% – 100% ของราคาทรัพย์สิน
การผ่อนชำระ
คงที่ตลอดสัญญาเช่า
การชำระค่างวด
ชำระเป็นรายเดือนในจำนวนเท่ากันทุกเดือน
หลักประกัน
บุคคลค้ำประกัน และจดทะเบียนเครื่องจักรนั้นๆ เป็นหลักประกัน
สถานที่ตั้งทรัพย์สิน/เครื่องจักร
สามารถตั้งอยู่บนอาคาร, ที่ดิน ซึ่งจำนองกับธนาคาร/สถาบันการเงินอื่นได้
การบันทึกบัญชี
บันทึกค่าเช่าทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่าย
บันทึกค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและดอกเบี้ยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
การลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนได้มากกว่า
ลดหย่อนได้น้อยกว่า