ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับย่อ)

บริษัทอยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด (“เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงาน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) และมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้พนักงานเชื่อมั่นในความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เราจึงได้ทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อชี้แจงให้พนักงานได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล หรือการโอนข้อมูลดังกล่าวของเรา ซึ่งมีใจความสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลภาพจำลองใบหน้า แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานเมื่อพนักงานและเราได้มีการติดต่อกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น เมื่อพนักงานยื่นใบสมัครงาน โดยข้อมูลของพนักงานที่เราจะเก็บรวบรวม ได้แก่

เราเก็บข้อมูลของพนักงานผ่านช่องทางใดบ้าง

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานผ่านช่องทาง ดังนี้

ทำไมเราต้องเก็บข้อมูลของพนักงาน

เราเก็บข้อมูลของพนักงานตามสัญญาจ้างงาน เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของพนักงาน เพื่อการใช้สิทธิ การยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้อง หรือโดยอาศัยความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงาน เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หากพนักงานไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการตามที่พนักงานร้องขอได้

เราเก็บข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลานานเท่าใด

เราเก็บข้อมูลของพนักงานตลอดระยะเวลาที่พนักงานยังคงเป็นพนักงานของเรา  หรือ ตลอดระยะเวลาที่พนักงานยังมีความสัมพันธ์กับเรา หรือเท่าที่จำเป็นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

เราเปิดเผยข้อมูลของพนักงานไปที่ใดบ้าง

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของพนักงานให้กับบุคคล/หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

สิทธิตามกฎหมายของพนักงานมีอะไรบ้าง

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พนักงานมีสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ดังนี้

โดยพนักงานสามารถแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิดังกล่าวได้ที่ adlc-dpo@krungsrileasing.com

*หมายเหตุ: พนักงานสามารถใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

พนักงานทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่วนงานทรัพยากรบุคคลฉบับเต็มได้ที่

กรณีมีข้อสงสัย สามารถติดต่อกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่วนงานทรัพยากรบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลได้ที่
อีเมล:dpo-adlc@krungsrileasing.com
ที่อยู่: อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2208-2300